CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH GIA ĐỊNH - GIA DINH PHOTO CLUB

Cuộc thi ảnh quốc tế CLB Gia Định lần II - 2010

The 2nd Gia Dinh Photo Club. International Photo Contest 2010

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
FINAL RESULT

Chúng tôi rất tự hào và vui mừng thông báo kết quả cuộc thi ảnh quốc tế CLB Gia Định lần 2 năm 2010 dưới sự làm việc hăng say và công tâm của các giám khảo. / We are very proud and pleased to announce the results of The 2nd Gia Dinh PhotoClub. International Photo Contest 2010 under the hard work and attention of the judges.

Cuộc thi nhận được sự tham gia nhiệt tình của 720 nhiếp ảnh gia đến từ 54 quốc gia với 5365 tác phẩm. / 5365 photos of 720 entranst from 54 country.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia và ban giám khảo. / We sincerely thank all the participants and judges.

Dưới sự bảo trợ nghề nghiệp / Under the auspices of: FIAP, VAPA, HOPA

Xin chúc mừng các tác giả với kết quả / Results are ready ...And the winners are:

>> Section: Màu / Color

Great Space Before Us - FIAP GOLD MEDAL

Title: Great Space Before Us
Author: Leszek Paradowski
Country: Poland

>> Section: Trắng Đen / Monochome

Cowboy - FIAP GOLD MEDAL

Title: Cowboy
Author: Khuu Kien Long
Country: Australia

>> Section: Thiên nhiên / Nature

Full of happiness - FIAP GOLD MEDAL

Title: Full of happiness
Author: Kuo-Shih Hwang
Country: Taiwan